VŠEBOECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu na Webovej stránke www.octago.sk (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky právne vzťahy založené medzi obchodnou spoločnosťou Octago s.r.o., so sídlom: Hlboká 3023/31, Piešťany 921 01, IČO:  47 991 038, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:  35206/T ako Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim, resp. objednávateľom služby na strane druhej, ktoré súvisia s predajom a kúpou Tovaru na Internetovom obchode Predávajúceho.

Tieto VOP, ktorých súčasťou je reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“), vrátane všetkých jej príloh, sú neoddeliteľnou prílohou Každej Kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy či dohody, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru na Internetovej stránke medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 1. DEFINÍCIE A VYMEDZENIE POJMOV

Tovarom sa rozumie akýkoľvek tovar alebo služba Predávajúceho, ktorá sa nachádza v ponuke Internetového obchodu. Základné parametre a vlastnosti Tovaru sú uvedené na Internetovej stránke;

Predávajúcim sa na účely týchto VOP rozumie obchodná spoločnosť Octago s.r.o., so sídlom: Hlboká 3023/31, Piešťany 921 01, IČO:  47 991 038, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:  35206/T alebo jej právny nástupca bez ohľadu na právny dôvod právneho nástupníctva;

Kupujúcim sa rozumie akákoľvek osoba (právnická alebo fyzická), ktorá  odoslala Objednávku a súhlasila s týmito VOP bez ohľadu na to, či následne došlo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy alebo nie alebo právny nástupca takejto osoby bez ohľadu na právny dôvod právneho nástupníctva. Kupujúcim môže byť Spotrebiteľ alebo Podnikateľ alebo ich právni nástupcovia bez ohľadu na právny dôvod právneho nástupníctva;

Spotrebiteľom  sa na účely týchto VOP rozumie  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa účely týchto VOP rozumie:

 • právnická osoba bez ohľadu na právny základ jej založenia;
 • osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri;
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu;
 • každá osoba, ktorá do Objednávky uvedie identifikačné číslo (IČO);

Kúpnou zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie každá kúpna zmluva alebo iná obdobná zmluva alebo dohoda uzavretá na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu na Internetovej stránke medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa Tovaru za Kúpnu cenu a podmienok uvedených v týchto VOP.

Písomnou Kúpnou zmluvou sa rozumie každá kúpna zmluva alebo iná obdobná zmluva alebo dohoda uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim inak ako prostredníctvom internetového obchodu na Internetovej stránke, ktorej predmetom je predaj a kúpa Tovaru za Kúpnu cenu a podmienok uvedených v týchto VOP

Kúpnou cenou sa rozumie cena Tovaru určená podľa platného cenníka uvedeného na Internetovej stránke v čase potvrdenia a odoslania Objednávky.

Právami duševného vlastníctva sa rozumejú všetky autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva patriace k Tovaru a/alebo Predávajúcemu;

Objednávkou je každé vyplnenie elektronického objednávkového formuláru Kupujúcim na Internetovej stránke a/alebo akýkoľvek iný určitý, jasný a zrozumiteľný prejav vôle Kupujúceho nadobudnúť Tovar, ktorý Predávajúci ponúka vo svojom Internetovom obchode v čase vyplnenia a zaslania Objednávky, za predpokladu, že tento prejav vôle dôjde do sféry vplyvu predávajúceho.

Internetovou alebo Webovou stránkou sa rozumie www.octago.sk; 

Internetovým obchodom alebo E-shopom sa rozumie internetový obchod na Internetovej stránke, prostredníctvom ktorého Predávajúcu ponúka Tovar na predaj Kupujúcemu;

DPH sa rozumie daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

Zákonom sa rozumie všetky právne predpisy bez ohľadu na ich právnu silu, vrátane všetkých technických noriem a predpisov, ktoré sú všeobecné záväzné a ktoré sú súčasťou právneho poriadku platného a účinného na území Slovenskej republiky.

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúcemu je umožnené sa vždy pred vykonaním a odoslaním Objednávky oboznámiť s celkovou cenou Tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími s tým súvisiacimi poplatkami.

Objednávku Tovaru môže Kupujúci uskutočniť výlučne elektronicky prostredníctvom formulára na Internetovej stránke v súlade s týmito VOP a s pokynmi uvedenými na Internetovej stránke.

Objednávka Kupujúceho musí spĺňať všetky náležitosti vyžadované na Internetovej stránke. Objednávka Kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, a Predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku Kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať Kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v Objednávke.

Potvrdením a odoslaním Objednávky, ktorá spĺňa všetky požiadavky podľa týchto VOP sa Kupujúci zaväzuje uzavrieť Kúpnu zmluvu s Predávajúcim.

Objednávka Kupujúceho, ktorá spĺňa požiadavky podľa týchto VOP, bola vyplnená v súlade s pokynmi uvedenými na Internetovej stránke a dôjde do sféry vplyvu Predávajúceho je záväzný návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo stornovať Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v týchto podmienkach a v Zákone.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť alebo odmietnuť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa Tovar už nevyrába alebo nedodáva, Tovar už nie je dostupný z iného dôvodu alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru a Predávajúci sa nedohodne sa s Kupujúcim na náhradnom plnení. Rovnako je Predávajúci oprávnený zrušiť alebo odmietnuť Objednávku alebo jej časť ak na Internetovej stránke bola omylom uvedená nesprávna Kúpna cena v dôsledku chyby informačného systému Predávajúceho alebo dôsledku inej chyby na Internetovej stránke. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho o zrušení alebo odmietnutí Objednávky alebo jej časti.

Kupujúci berie na vedomie a akceptuje v plnej miere, že Kúpna zmluva nemôže byť platne uzatvorená v prípade, že v rámci jej uzatvorenia došlo k zneužitiu platobnej karty, osobných údajov a podobne alebo v prípade rozhodnutia správneho alebo súdneho orgánu. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho o neplatnosti Kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním Objednávky Kupujúcim (Spotrebiteľom) a následným prijatím Objednávky zo strany Predávajúceho v prípade, ak nedôjde k zrušeniu Objednávky Kupujúcim pred jej prijatím alebo zrušením alebo odmietnutím Objednávky Predávajúcim v súlade s týmito VOP. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnou elektronickou správou (e-mailom) na Kupujúcim zadaný email, na vznik Kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej Kúpnej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody Zmluvných strán alebo na základe Zákona.

Ak je Kupujúcim Podnikateľ, návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy je odoslaná riadne vyplnená Objednávka, pričom Kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu (Podnikateľovi). Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby pri prenose dát.

Uzavretá Kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa Zákona, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú uvedené v týchto VOP. Tieto VOP sú k dispozícii na Internetovej stránke a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

Ak sú Kupujúcim (Spotrebiteľom) objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie.

Kupujúci potvrdením a odoslaním Objednávky na Internetovej stránke výslovne potvrdzuje a akceptuje v plnej miere VOP, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok. Kupujúci tiež vyhlasuje a ubezpečuje Predávajúceho, že sa oboznámil s konkrétnymi podmienkami objednaného Tovaru a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania Objednávky.

Kupujúci si je vedomý a akceptuje v plnej miere, že predmetom Kúpnej zmluvy nie sú Práva duševného vlastníctva.

 1. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kúpna cena je stanovená pre účely uzatvorenia Kúpnej zmluvy a jej výška nevyplýva zo Zákona. Na Internetovom obchode je vždy uvedená aktuálna a platná Kúpna cena. Kúpna cena je konečná, vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie Tovaru zaplatiť, to sa netýka nákladov za dopravu a montáž Tovaru, ktoré nie sú zahrnuté v Kúpnej cene. Náklady za doručenie Tovaru sa odvíjajú od voľby doručenia Kupujúceho na Internetovej stránke. Kupujúci sa má možnosť vždy pred voľbou doručenie Tovaru oboznámiť s aktuálnou výškou nákladov zo doručenie Tovaru. Výška nákladov za montáž Tovaru sa odvíja od cenovej ponuky, ktorú zašle Predávajúci spolu so zmluvnými podmienkami montáže Kupujúcemu po vyžiadaní si montáže Tovaru na Webovej stránke. Schválením cenovej ponuky a zmluvných podmienok montáže Tovaru sa Kupujúci zaväzuje uhradiť náklady za montáž v súlade s týmito VOP.

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu vrátane nákladov za doručenie a montáž Tovaru nasledovnými spôsobmi;

 1. platba v hotovosti pri prevzatí Tovaru na výdajnom mieste Predávajúceho; alebo na inom mieste doručenia Tovaru Kupujúceho v prípade, ak platba nepresahuje Zákonom povolené výšku; alebo
 1. platba bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho, ktorý bude Kupujúcemu zaslaný spolu s fakturačnými údajmi Predávajúce v informatívnom potvrdzujúcom emaile o prijatí Objednávky do 14 dní odo dňa doručenia informatívneho potvrdzujúceho emailu.

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním a montážou Tovaru a prevzatia Tovaru Kupujúcim majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím Tovaru Kupujúcim.

Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní Objednávky.

 1. Dodanie Tovaru a dodacie podmienky

Ak Kupujúci s Predávajúcim nedohodol inak, Predávajúci je povinný dodať Tovar do miesta dodania do 30 dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Ak prevádzkovateľ nesplnil svoj záväzok dodať Tovar v lehote podľa prvej vety, Kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

Miestom dodania (doručenia) Tovaru môže byť v závislosti od voľby Kupujúceho na Internetovej stránke:

 1. Výdajné miesto Predávajúceho, ktoré Predávajúci pred dodaním Tovaru oznámi Kupujúcemu;
 1. Iné miesto dodania uvedené v Objednávke;

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť doručenie Tovaru až dokým Kupujúci neuhradí Kúpnu cenu vrátane nákladov za dodanie a montáž Tovaru v celom rozsahu. V tomto prípade nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru a doba dodania Tovaru sa posúva o dobu, počas ktorej Kupujúci neuhradil Kúpnu cenu pred lehotou splatnosti Kúpnej zmluvy a o dobu, počas ktorej bol Kupujúci v omeškaní s úhradou Kúpnej ceny.

Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní Tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu Kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení Tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodanie Tovaru opakovať z dôvodu na strane Kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby poverené k odberu Tovaru pri osobnom odbere Tovaru.

Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané Zákonom.

Pri dodaní Tovaru sa Predávajúci zaväzuje prezrieť Tovar pred Predávajúcim alebo Predávajúcim určenou osobou a zistiť, či je jej obsah zásielky kompletný a nejaví známky poškodenia. V prípade, že zistí poškodenie alebo nekompletnosť, spíše o tom spolu s Predávajúcim (alebo ním určenou osobou) zápisnicu. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky Tovar doma úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho, ktorý s ním dohodne ďalší postup. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal Tovar už v čase prevzatia. Tento postup sa neuplatní v prípade, že sa Kupujúci dohodol s Predávajúcim na montáži Tovaru Predávajúcim.

Kupujúci je povinný prevziať Tovar bez zbytočného odkladu po jeho doručení, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. Uplynutím tejto lehoty záväzok Predávajúceho dodať Tovar zaniká a Predávajúci je oprávnený predať Tovar tretej osobe bez obmedzenia. Predávajúcemu zároveň vzniká právo od odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade, že Kupujúci Tovar v stanovenej lehote neprevzal a v tejto lehote ani neodstúpil od Kúpnej zmluvy, je Kupujúci povinný nahradiť škodu a všetky náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu porušením povinnosti Kupujúceho prevziať Tovar.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať predmet kúpy Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s predmetom kúpy (Tovarom) v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má Predávajúci predmet kúpy (Tovar) odoslať, odovzdá predmet kúpy (Tovar) Kupujúcemu – Podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho – Podnikateľa a umožní Kupujúcemu – Podnikateľovi uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu – Spotrebiteľovi predmet kúpy (Tovar) až, keď mu predmet (Tovar) kúpy odovzdá dopravca.

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK
 1. Všeobecné ustanovenia Reklamačného poriadku

Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom ešte pred objednaním Tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) v súlade s Kúpnou zmluvou a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záručnú dobu v trvaní dva (2) roky.  Záručná doba začína plynúť zásadne dňom dodania Tovaru Kupujúcemu v súlade s Kúpnou zmluvou. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov,  Predávajúci však nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena (§ 619 Občianskeho zákonníka). Pri použitom Tovare je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Dokladom o záruke Tovaru je nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov Tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo). Na výslovnú písomnú žiadosť Kupujúceho Predávajúci poskytne záruku písomnou formou (Záručný list).

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu vadného Tovaru:

 1. Telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho uvedenom na Internetovej stránke;
 2. Zaslaním písomného oznámenia o vadách Tovaru na adresu Predávajúceho uvedeného na Internetovej stránke;
 3. Zaslaním oznámenia o vadách Tovaru prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu Predávajúceho uvedeného na Internetovej stránke.

Každé oznámenie o vadách Tovaru musí obsahovať (i) presný popis vady vrátane uvedenia miesta jej výskytu, (ii) spôsobu, akým sa vada prejavuje, a (iii) spôsobu, akým vada bráni v riadnom užívaní Tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie podľa písm. a) je Kupujúci povinný oznámiť všetky skutočnosti podľa predchádzajúcej vety telefonicky Predávajúcemu resp. poverenému pracovníkovi Predávajúceho.

Miestom pre uplatnenia reklamácie je výdajné miesto Predávajúceho, príp. ak je Kupujúcim spotrebiteľ, môže Tovar reklamovať v akejkoľvek predajni Predávajúceho.

Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú  súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Porušením sériového čísla sa Kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou každého Tovaru a neobmedzujú právo Kupujúceho Tovar používať a manipulovať s ním v rozsahu toho, k čomu je Tovar určený.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 1. mechanickým poškodením Tovaru,
 2. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo Predajcom alebo výrobcom určené,
 3. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 4. Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 5. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov;
 6. Tovar, ktorý bol upravovaný Kupujúcemu (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
 7. Tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 8. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu;
 9. akýmkoľvek použitím Tovaru, ktoré je v rozpore s návodom na použitie Tovaru odovzdanom Kupujúcemu spolu s Tovarom.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti Tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, Kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo Predávajúcim deklarované, prípadne je možné ich očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia Tovaru.

Reklamovaný Tovar bude kontrolovaný iba na vadu uvedenú Kupujúcim (v oznámení o vadách). Pre oznámenie vady odporúčame písomnú formu, čím sa rozumie tiež elektronická komunikácia.

Ak Predávajúci zistí, že príčinou vady nie je reklamovaný Tovar alebo ak Tovar poškodil Kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že Kupujúci súhlasí s platenou opravou,  bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka Predávajúceho resp. Predávajúcim určeného autorizovaného servisu.

Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase Kupujúceho (resp. na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

Ak je Kupujúci Podnikateľ a ak bude reklamácia zamietnutá, berie tento Kupujúci na vedomie, že je Predávajúci oprávnený prefakturovať Kupujúcemu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu podľa cenníka daného autorizovaného servisu.

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný Tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie Tovaru k reklamačnému konaniu.

Ak sa vyskytne vada, za ktorú zodpovedá Predávajúci, ten je povinný odstrániť vadu v lehote primeranej rozsahu a druhu vady.

 1. Osobitné ustanovenia, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ

Tieto ustanovenia Reklamačného poriadku sa uplatnia iba v prípade, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ. Tieto ustanovenia majú prednosť pred ostatnými ustanoveniami Reklamačného poriadku. Ostatné ustanovenia Reklamačného poriadku sa subsidiárne použijú na reklamáciu Tovaru Spotrebiteľom, ak v týchto osobitných ustanoveniach nie je uvedené inak a len ak neodporujú alebo neobchádzajú ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa.

V prípade, že Tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s Kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou„), má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho Kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou.

Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s Kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s Kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s Kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s Kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že Tovar má akosť a úžitkové vlastnosti Kúpnou zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám Zákona, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie Tovaru uvádza alebo pre ktorý sa Tovar obvykle používa.

Spotrebiteľ má v rámci uplatnenia reklamácie tieto práva zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného Tovaru alebo vadnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy;
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru za nový Tovar alebo odstúpenia od Kúpnej zmluvy, rovnaké práva Spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu;
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a  Spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

V prípade zľavy z Kúpnej zmluvy nie je možné neskôr reklamovať Tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

O reklamácii Predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

Ak si Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť Predajcom zamietnutá.

Predávajúci vydá Kupujúcemu Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady Tovaru, ktoré boli vynaložené skutočne a účelne. Predávajúci uvedené náklady uhradí Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti o vrátenie nákladov, ktorá bude obsahovať číslo účtu, na ktoré majú byť náklady Kupujúcemu uhradené.  V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy z dôvodu vady Tovaru má Spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov súvisiacich s týmto odstúpením.

 1. Osobitné ustanovenia, ak je Kupujúcim Podnikateľ

Ak je kupujúci podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v primeranej lehote zodpovedajúcej. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci Podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude Tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny Tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, Predávajúci je oprávnený vadný Tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami.

 1. Spoločné a záverečné ustanovenia reklamačného poriadku

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia Tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je Kupujúci informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri Objednávke.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho e-mailom. Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný Tovar a jeho súlad s Kúpnou zmluvou. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť Tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

Ustanovenia Reklamačného poriadku sa primerane vzťahujú aj na vybavovanie sťažností a podnetov Spotrebiteľa iných ako reklamácie vád Tovaru.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ zhromažďuje určité dáta/informácie, ktoré sú vo väčšej alebo menšej miere spôsobilé identifikovať Kupujúceho. Predávajúci spracúva len tie osobné údaje, na ktoré poskytne Používateľ svoj súhlas v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho spracúva len tie osobné údaje, na ktorých spracovanie mu vzniká právo, resp. povinnosť zo Zákona.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslané Predávajúcemu na adresu sídla Predávajúceho uvedenú na Internetovej stránke alebo v príslušnom obchodnom registri. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si Tovar objednaný prostredníctvom Internetového obchodu na Internetovej stránke vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho. Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od Kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 k týmto VOP.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 1. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže na tieto účely použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1.

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Spotrebiteľ.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe.

Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

Pri odstúpení od Zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.

V prípade, že Kupujúci je Podnikateľ, právne vzťahy súvisiace s odstúpením od Kúpnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na Internetovej stránke. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť VOP s účinnosťou ku dňu uverejnenia zmeny na Internetovej stránke s výnimkou tých ustanovení, ktoré sa musia meniť súhlasom oboch zmluvných strán podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predávajúci je povinný oznámiť zmenu VOP Kupujúcemu. Táto povinnosť sa považuje za splnenú dňom uverejnenia VOP na Internetovej stránke.

Kúpne zmluvy uzavreté so Spotrebiteľom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: info@octago.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci túto žiadosť zamietne alebo na ňu nebude reagovať do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z. z..

V prípade, ak je zmluvnou stranou Kúpnej zmluvy Podnikateľ, riadia sa právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim týmito VOP a Obchodným zákonníkom, a to v tomto poradí.

V prípade, ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je v rozpore s kogentným ustanovením Zákona alebo ho obchádza, nespôsobuje to neplatnosť VOP, ale takéto ustanovenie sa na právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim nepoužije.

PRÍLOHA Č.1

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu:

Octago s.r.o.

Hlboká 3023/31, Piešťany 921 01

Email: info@octago.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Tovar vyzdvihneme. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 80 EUR

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Octago s.r.o., so sídlom: Hlboká 3023/31, Piešťany 921 01, IČO:  47 991 038, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:  35206/T, email: info@octago.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ………….. 

Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………….. 

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.