Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre účely aplikácie/webstránky:

Týmto udeľujem spoločnosti  OCTAGO CORPORATION j.s.a. Hlboká 31, 921 01 Piešťany

IČO: 51010003 (ďalej len „OCTAGO“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov poskytnutých spoločnosti OCTAGO výlučne pre účely ich uchovávania a využívania v súvislosti s kúpou produktov a ich používaním,

Informatívny text na webstránku:

Ochrana osobných údajov dotknutých osôb a diskrétnosť sú našou prioritou. OCTAGO týmto v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým osobám nasledovné informácie:

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané prevádzkovateľom:

Obchodné meno: OCTAGO CORPORATION j.s.a.         

Sídlo:                           Hlboká 31, 921 01 Piešťany

IČO:                            51010003

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s účelom podľa konkrétneho informačného systému osobných údajov spoločnosti. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v nasledovných informačných systémoch:

  • IS Zákazníci, účelom ktorého je spracúvanie osobných údajov zákazníkov a ich zástupcov v súvislosti s ich predzmluvným a zmluvným vzťahom s prevádzkovateľom,
  • IS Zákaznícka podpora, účelom ktorého je spracúvanie osobných údajov vyplývajúcich z podaní a oznámení dotknutých osôb a všetkých súvisiacich administratívnych procesov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:     

Prevádzkovateľ spracúva všetky osobné údaje, ktoré sú mu poskytnuté dotknutou osobou na splnenie účelu konkrétneho informačného systému. Môže ísť o osobné údaje poskytnuté písomne, alebo ústne tak v manuálnej ako aj automatizovanej podobe. Ide najmä o identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby a ďalšie údaje podľa príslušného informačného systému a účelu spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu a po zániku účelu spracúvania osobných údajov, osobné údaje likviduje.

Doplňujúce informácie na zaručenie práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb:

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú najmä príslušné právne predpisy, napr. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, predzmluvné a zmluvné vzťahy prevádzkovateľa s dotknutou osobou podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade kedy právny základ spracúvania osobných údajov nevyplýva z konkrétneho právneho predpisu spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu tejto osoby so spracúvaním jej osobných údajov.

Dotknutá osoba má nárok, aby oprávnená osoba prevádzkovateľa, ktorá spracúva osobné údaje konkrétnej dotknutej osoby preukázala tejto dotknutej osobe svoju totožnosť. Dotknuté osoby majú možnosť sa informovať či poskytujú údaje do konkrétneho informačného systému prevádzkovateľa dobrovoľne, alebo či ide o povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona. Rovnako majú dotknuté osoby možnosť informovať sa, ktorým tretím stranám, alebo príjemcom môžu byť ich osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos spracúvaných osobných údajov do tretích krajín.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa platnej právnej úpravy. Žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.